Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ตำแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3F และ 1G, 2G ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์ ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเชื่อม เครื่องมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (SMAW) เชื่อมอาร์กทังสเตนแก ๊สคลุม(GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW)เชื่อมไส้ฟลักซ์ (FCAW)     เชื่อมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) เชื่อมแก๊ส (OAW) แก๊สที่ใชใ้นงานเชื่อม ตำแหน่งท ท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลกัษณะของ รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลกัษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข